Bản sắc văn hóa trong kiến trúc đương đại

Nhiều năm gần đây, vấn đề bản sắc văn hóa trong các kiến trúc đương đại bắt đầu được quan tâm nhiều hơn và đóng một vai trò khá quan trọng trong việc tạo ra sự độc đáo trong một môi trường cạnh tranh ở cấp toàn cầu. Kiến trúc chính là một phần của văn hóa xã hội, nó được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác chính vì vậy các yếu tố văn hóa, xã hội cộng đồng góp phần rất lớn tạo nên giá trị và là tiền đề cho việc tạo nên một nền kiến trúc có bản sắc.

Bản sắc văn hóa trong các kiến trúc đương đại bắt đầu được quan tâm

Trong một bài viết của mình trên Tạp chí Kiến trúc KTS Lê Vũ Cường – người có nhiều nghiên cứu về tính bản sắc văn hóa trong Kiến trúc đã nhận xét:

Bản sắc có nghĩa là duy nhất và khác biệt. Một số yếu tố tự nhiên và con người góp phần xác định sự duy nhất và khác biệt, chẳng hạn như địa điểm (khu vực, địa lý, địa hình và khí hậu), con người (xã hội, cộng đồng) và văn hóa (truyền thống, phong tục, ngôn ngữ, tôn giáo). Để hiểu rõ hơn bản sắc trong kiến trúc, điều cần thiết là thảo luận về các yếu tố này và sự liên quan giữa chúng được phản ánh trong kiến trúc”.

Kiến trúc là sản phẩm của con người, địa điểm và văn hóa; nó là một khía cạnh của bản sắc văn hóa. Bản sắc kiến trúc có thể liên quan đến việc hiện thực hóa bản sắc cá nhân cũng như toàn xã hội. Kiến trúc là tạo tác vật lý rõ ràng nhất của bất kỳ nền văn hóa nào, nó mang trong mình nhiều đặc điểm đáp ứng được sự độc đáo của địa điểm nơi đó được hình thành.

Cũng theo KTS Lê Vũ Cường, hai yếu tố được xem là quan trọng nhất đối với bản sắc kiến trúc trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ đó chính là: bản sắc văn hóa và tính bền vững trong kiến trúc.

Kiến trúc là một khía cạnh của bản sắc văn hóa

Tính bền vững trên thực tế là phần cơ bản nhất trong thành phần của cả tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể; tính bền vững này đã được tích hợp trong di sản kiến trúc và bản sắc văn hóa của bất kỳ xã hội nào. Yếu tố thiết kế bền vững là không thể thiếu với Kiến trúc bản địa, nó phát triển theo thời gian sử dụng vật liệu và công nghệ địa phương, tạo nên mối quan hệ tối ưu giữa con người và vị trí của họ.

Bản sắc văn hóa và tính bền vững trong kiến trúc

Sự sống còn của con người trong xã hội truyền thống đòi hỏi họ phải duy trì sự cân bằng với cái xã hội xung quanh họ. Nói một cách rõ ràng nhất, kiến trúc truyền thống thực sự đã đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển bền vững theo thời gian trong quan điểm của môi trường tự nhiên và kiến trúc xây dựng.