Những điều luật liên quan đến chứng chỉ hành nghề ngành Kiến trúc

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư là văn bản chứng nhận được cấp bởi Bộ xây dựng hoặc Sở xây dựng đối với những người có đủ điều kiện để có thể thực hiện thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng các công trình. Vậy những điều luật liên quan đến chứng chỉ hành nghề ngành Kiến trúc là gì?

chứng chỉ hành nghề ngành Kiến trúc
Những điều luật liên quan đến chứng chỉ hành nghề ngành Kiến trúc

Thông tin về chứng chỉ hành nghề ngành Kiến trúc

Theo đó; tại Điều 21 Luật Kiến trúc 2019 quy định cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc; cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc; trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Luật này.

Trong đó; kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân là kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc không thuộc tổ chức hành nghề kiến trúc; nhân danh cá nhân mình thực hiện các dịch vụ kiến trúc. Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân thực hiện dịch vụ kiến trúc theo hợp đồng đã giao kết với tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra; cá nhân không có chứng chỉ hành nghề kiến trúc vẫn được tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Đối với những tổ chức hành nghề kiến trúc (gồm văn phòng kiến trúc sư, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp do kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc thành lập và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp) phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật này; cụ thể:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc hoặc chủ trì thiết kế kiến trúc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

c) Thông báo thông tin quy định tại điểm (a) và điểm (b) khoản này cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức hành nghề kiến trúc có trụ sở hoạt động.

Không chỉ vậy; Luật Kiến trúc 2019 cũng quy định quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện được các nội dung cơ bản sau đây (Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc):

– Nguyên tắc hành nghề;

– Cạnh tranh trong hành nghề;

– Bảo đảm quyền bình đẳng giới;

– Quyền sở hữu trí tuệ;

– Ứng xử nghề nghiệp đối với đồng nghiệp và khách hàng.

hành nghề ngành Kiến trúc
Thông tin về chứng chỉ hành nghề ngành Kiến trúc

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư

Căn cứ khoản 2, điều 48, điều 44, điều 45 của NĐ 59/2015/NĐ-CP Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Có trình độ chuyên môn được đào tạo; thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

Đối Với Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình

– Hạng 1: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế; thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.

– Hạng 2: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế; thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư công trình của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế; thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

– Hạng 3: Đã tham gia thiết kế; thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư

Nếu bạn đang có ý định theo học ngành Kiến trúc trong thời gian tới; chắc chắn bạn nên tìm hiểu kỹ về chứng chỉ hành nghề ngành Kiến trúc này. Mong rằng bài viết mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Chúc bạn thành công!