Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc đối với kiến trúc sư

Có lẽ đối với các Kiến trúc sư; chứng chỉ hành nghề kiến trúc không phải là một khái niệm quá xa lạ; nhưng không phải ai cũng biết. Đây chính là một trong những điểm mới đáng chú ý tại Luật Kiến trúc 2019 được Quốc hội chính thức thông qua ngày 13/6/2019.

Luật Kiến trúc về chứng chỉ hành nghề đối với Kiến trúc sư

Theo đó; tại Điều 21 Luật Kiến trúc 2019 quy định cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc; cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc; trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Luật này.

Trong đó; kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân là kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc không thuộc tổ chức hành nghề kiến trúc; nhân danh cá nhân mình thực hiện các dịch vụ kiến trúc. Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân thực hiện dịch vụ kiến trúc theo hợp đồng đã giao kết với tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra; cá nhân không có chứng chỉ hành nghề kiến trúc vẫn được tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân.

chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân là kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc không thuộc tổ chức hành nghề kiến trúc

Đối với những tổ chức hành nghề kiến trúc (gồm văn phòng kiến trúc sư, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp do kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc thành lập và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp) phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật này; cụ thể:

  1. a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;
  2. b) Có cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc hoặc chủ trì thiết kế kiến trúc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc;
  3. c) Thông báo thông tin quy định tại điểm (a) và điểm (b) khoản này cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức hành nghề kiến trúc có trụ sở hoạt động.

Không chỉ vậy; Luật Kiến trúc 2019 cũng quy định quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện được các nội dung cơ bản sau đây (Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc):

        Nguyên tắc hành nghề;

        Cạnh tranh trong hành nghề;

        Bảo đảm quyền bình đẳng giới;

        Quyền sở hữu trí tuệ;

        Ứng xử nghề nghiệp đối với đồng nghiệp và khách hàng.

Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020. Nếu bạn đang có ý định trở thành Kiến trúc sư trong thời gian tới; chắc chắn bạn nên tìm hiểu kỹ về chứng chỉ hành nghề kiến trúc này. Chúc bạn thành công!

Bình luận ở “Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc đối với kiến trúc sư

  1. Pingback: Quốc hội thông qua luật Kiến trúc | Ngành Kiến trúc

Đã đóng bình luận